AlfaSlabOne-Regular フォント

FREE 追加されました Jan 12 2012

 

評価する
AlfaSlabOne-Regular フォント

 

 • ダウンロード: 11,525
 • ( Copyright (c) 2011, JM Sole (http://jmsole.cl|info@jmsole.cl) FREE )
 • AlfaSlabOne-Regular-OTF.otf
 • フォント: AlfaSlabOne-Regular
 • 重量: Regular
 • バージョン: Version 1.001
 • 文字の番号:: 264
 • エンコーディングスキーム:
 • 固定ピッチか: いいえ

Glyphs ! # $ % ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ħ Ĩ ĩ ı IJ ij Ĵ ĵ ķ ĸ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ŕ Ŗ ŗ Ř ř ȷ ˇ ˚ ̇

大文字

AlfaSlabOne-Regular フォント 大文字

小文字

AlfaSlabOne-Regular フォント 小文字

その他の文字

AlfaSlabOne-Regular フォント その他の文字

Gallery Examples

AlfaSlabOne-Regular フォント examples
AlfaSlabOne-Regular フォント examples
AlfaSlabOne-Regular フォント examples

  フリーフォントのダウンロード

  商業 フォント

  フォント / 商業